طراحی لوگو گروه زیبایی نیکادل توسط استودیو تصویر هفتم مشهد

طراحی لوگو گروه زیبایی نیکادل

طراحی لوگو تایپ و هویت سازمانی گروه زیبایی نیکادل در سال 1390 توسط استودیو تصویر هفتم مشهد انجام شده است.

طراحی لوگو گروه زیبایی نیکادل توسط استودیو تصویر هفتم مشهد
طراحی لوگو گروه زیبایی نیکادل توسط استودیو تصویر هفتم مشهد