طراحی لوگو هارمونی توسط استودیو تصویر هفتم مشهد

طراحی لوگو تایپ شرکت هارمونی

طراحی لوگو تایپ و هویت سازمانی شرکت هارمونی توسط استودیو تصویر هفتم مشهد در سال 1389 انجام شده است.

طراحی لوگو هارمونی توسط استودیو تصویر هفتم مشهد
طراحی لوگو هارمونی توسط استودیو تصویر هفتم مشهد